Intézményvezetői pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balmazújváros Város Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint az egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői  

munkakör betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:     

Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

Betöltendő munkakör: intézményvezető 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. A megbízás Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 1.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása és ellátása a vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapító okirata, a belső szabályzatok, és a fenntartó rendelkezései szerint.

Munkabér: az Mt. rendelkezései alapján, a felek közti megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
  • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
  • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
  • végzettségének, szakképzettségének, valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat
  • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában annak vállalása, hogy az intézményvezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégzését igazolja.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: vezetői tapasztalat

A pályázat tartalmi követelménye:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– a felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát, további követelmények igazolására vonatkozó okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Hegedüs Péter, Balmazújváros Város Polgármestere részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság véleménye alapján a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatról további információt nyújt: dr. Volosinovszki Vanda aljegyző (52/580-102)